Wykaz kodów wraz z opisem błędów zgłaszanych przez system Windows.
Pomocne przy diagnozowaniu powodów niemożności połączenia z usługą.
600 - Oczekująca operacja.
601 - Wykryto nieprawidłowe dojście do portu.
602 - Określony port jest już otwarty.
603 - Bufor osoby wywołującej jest za mały.
604 - Podano niepoprawne informacje.
605 - Nie można ustawić informacji o porcie.
606 - Określony port nie został podłączony.
607 - Wykryto nieprawidłowe zdarzenie.
608 - Określono urządzenie, które nie istnieje.
609 - Określono typ urządzenia, który nie istnieje.
610 - Określono nieprawidłowy bufor.
611 - Określono trasę, która nie jest dostępna.
612 - Określono trasę, która nie jest przydzielona.
613 - Określono nieprawidłową kompresję.
614 - Za mało dostępnych buforów.
615 - Nie odnaleziono określonego portu.
616 - Oczekuje asynchroniczne żądanie.
617 - Modem jest już rozłączany.
618 - Określony port nie jest otwarty.
619 - Określony port nie jest otwarty.
620 - Nie można ustalić punktów końcowych.
621 - System nie może otworzyć książki telefonicznej.
622 - System nie może załadować pliku książki telefonicznej.
623 - System nie może odnaleźć wpisu książki telefonicznej dla tego połączenia.
624 - System nie może zaktualizować pliku książki telefonicznej.
625 - System odnalazł nieprawidłowe informacje w pliku książki telefonicznej.
626 - Nie można załadować ciągu znaków.
627 - Nie można odnaleźć klucza.
628 - Połączenie zostało zamknięte.
629 - Połączenie zostało zamknięte przez zdalny komputer.
630 - Modem został rozłączony na skutek awarii sprzętu.
631 - Modem został rozłączony przez użytkownika.
632 - Wykryto nieprawidłowy rozmiar struktury.
633 - Modem jest już używany lub nie jest skonfigurowany dla wybierania zewnętrznych numerów telefonów.
634 - Nie można zarejestrować komputera w zdalnej sieci.
635 - Wystąpił nieznany błąd.
636 - Urządzenie podłączone do portu nie jest oczekiwanym urządzeniem.
637 - Wykryto ciąg znaków, którego nie można przekonwertować.
638 - Czas oczekiwania żądania został przekroczony.
639 - Brak dostępnej sieci asynchronicznej.
640 - Wystąpił błąd związany z protokołem NetBIOS.
641 - Serwer nie może alokować zasobów systemu NetBIOS wymaganych do obsługi klienta.
642 - Serwer nie może alokować zasobów NetBIOS potrzebnych do obsługi klienta.
643 - Błąd karty sieciowej na serwerze.
644 - Nie będziesz otrzymywać wyskakujących komunikatów sieciowych.
645 - Wystąpił wewnętrzny błąd uwierzytelniania.
646 - To konto nie ma uprawnień do logowania o tej porze dnia.
647 - Konto jest wyłączone.
648 - Hasło dla tego konta wygasło.
649 - To konto nie ma pozwolenia na wywoływanie.
650 - Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada.
651 - Zarejestrowano błąd modemu.
652 - Odebrano nierozpoznaną odpowiedź od modemu.
653 - Odnalezienie makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
654 - Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do niezdefiniowanego makra.
655 - Nie znaleziono makra w sekcji pliku .INF urządzenia.
656 - Makro w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera niezdefiniowane makro.
657 - Otwarcie pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
658 - Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa.
659 - Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.
660 - Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi dla tego polecenia.
661 - W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia.
662 - Próbowano ustawić makro niewymienione w sekcji pliku .INF urządzenia.
663 - Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.
664 - Brak pamięci w systemie.
665 - Modem nie został skonfigurowany poprawnie.
666 - Modem nie działa.
667 - System nie może odczytać pliku .INI mediów.
668 - Połączenie zostało zakończone.
669 - Użycie parametru w pliku .INI nośników nie jest właściwe.
670 - System nie może odczytać nazwy sekcji z pliku .INI mediów.
671 - System nie może odczytać typu urządzenia z pliku .INI mediów.
672 - System nie może odczytać nazwy urządzenia z pliku .INI mediów.
673 - System nie może odczytać danych użytkowania z pliku .INI mediów.
674 - System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia (w b/s) z pliku .INI mediów.
675 - System nie może odczytać maksymalnej szybkości połączenia nośnej z pliku .INI mediów.
676 - Linia telefoniczna jest zajęta.
677 - Odpowiedziała osoba, a nie modem.
678 - Brak odpowiedzi.
679 - System nie wykrył nośnej.
680 - Brak sygnału wybierania.
681 - Modem zasygnalizował błąd ogólny.
691 - Dostęp został wzbroniony, ponieważ nazwa użytkownika i/lub hasło nie są prawidłowe w tej domenie.
692 - Awaria sprzętu w modemie.
695 - Maszyny stanu nie zostały uruchomione.
696 - Maszyny stanu zostały uruchomione.
697 - Zapętlanie odpowiedzi nie zostało ukończone.
699 - Odpowiedź modemu spowodowała przepełnienie buforu.
700 - Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie.
701 - Modem zmienił szybkość połączenia do szybkości nie obsługiwanej przez sterownik COM.
703 - Połączenie potrzebuje informacji, ale aplikacja nie zezwala na interakcję użytkownika.
704 - Numer wywołania zwrotnego jest nieprawidłowy.
705 - Stan uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
707 - Wystąpił błąd związany z protokołem X.25.
708 - Konto wygasło.
709 - Wystąpił błąd ze zmianą hasła w domenie. Hasło może być za krótkie lub tożsame z poprzednio używanym.
710 - Przy komunikowaniu się z modemem wykryto błędy przekroczenia szeregowego.
711 - Nie można uruchomić Menedżera usługi dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
712 - Trwa inicjowanie portu dwukierunkowego. Poczekaj kilka sekund i ponownie wybierz numer.
713 - Brak dostępnych aktywnych linii ISDN.
714 - Brak dostępnych kanałów ISDN do zadzwonienia.
715 - Linia telefoniczna jest złej jakości - pojawiło się za dużo błędów.
716 - Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.
717 - Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.
718 - Upłynął limit czasu oczekiwania na prawidłową odpowiedź od komputera zdalnego.
719 - Połączenie zostało zakończone przez komputer zdalny.
720 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
721 - Komputer zdalny nie odpowiada.
722 - Od komputera zdalnego otrzymano nieprawidłowe dane, które zostały zignorowane.
723 - Numer telefonu (łącznie z prefiksem i sufiksem) jest za długi.
726 - Protokół IPX nie może zostać użyty do inicjowania połączeń w więcej niż jednym porcie jednocześnie.
728 - System nie może odnaleźć karty IP.
729 - Korzystanie z protokołu SLIP nie jest możliwe, o ile nie zainstaluje się protokołu IP.
731 - Protokół nie został skonfigurowany.
732 - Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
733 - Ten komputer i komputer zdalny nie były w stanie uzgodnić protokołów kontrolnych PPP.
734 - Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony.
735 - Żądany adres został odrzucony przez serwer.
736 - Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny.
737 - Wykryto sprzężenie zwrotne.
738 - Ten serwer nie przyporządkował adresu.
739 - Protokół uwierzytelniania wymagany przez serwer zdalny nie może użyć przechowywanego hasła. Ponownie wybierz numer i wpisz hasło w sposób jawny.
740 - Wykryto nieprawidłową regułę wybierania numerów telefonów.
741 - Komputer lokalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
742 - Komputer zdalny nie obsługuje wymaganego typu szyfrowania danych.
743 - Serwer zdalny wymaga szyfrowania danych.
751 - Numer wywołania zwrotnego zawiera nieprawidłowy znak. Dozwolone są jedynie następujące znaki: 0 to 9, T, P, W, (,), -, @ i spacja.
752 - Napotkano błąd składni podczas przetwarzania skryptu.
753 - Połączenie nie mogło zostać zakończone, ponieważ zostało utworzone przez router wieloprotokołowy.
754 - System nie mógł odnaleźć wiązki łącza wielokrotnego.
755 - System nie może wykonać automatycznego wybierania, ponieważ dla tego wpisu określono niestandardowy program wybierający numery.
756 - To połączenie jest już wybierane.
757 - Nie można automatycznie uruchomić usług dostępu zdalnego. Dodatkowe informacje zawiera dziennik zdarzeń.
758 - Udostępnianie połączenia internetowego dla tego połączenia jest już włączone.
760 - Podczas włączania routingu wystąpił błąd.
761 - Podczas udostępniania połączenia internetowego wystąpił błąd.
763 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Oprócz udostępnianego połączenia istnieją dwa lub więcej połączenia sieci LAN.
764 - Nie zainstalowano czytnika kart inteligentnych.
765 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Połączenie sieci LAN zostało już skonfigurowane z adresem IP wymaganym przez automatyczne adresowanie IP.
766 - System nie mógł odnaleźć żadnych certyfikatów.
767 - Nie można włączyć udostępniania połączenia internetowego. Wybrane połączenie sieci LAN w sieci prywatnej posiada więcej niż jeden adres IP. Przed udostępnieniem połączenia internetowego ponownie skonfiguruj połączenie sieci LAN, używając jednego adresu IP.
768 - Próba połączenia się nie powiodła z powodu niepowodzenia szyfrowania danych.
769 - Określone miejsce docelowe jest niedostępne.
770 - Maszyna zdalna odrzuciła próbę połączenia.
771 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ sieć jest zajęta.
772 - Sprzęt sieciowy komputera zdalnego jest niezgodny z żądanym typem połączenia.
773 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ numer docelowy się zmienił.
774 - Próba połączenia nie powiodła się z powodu tymczasowej awarii. Spróbuj połączyć się ponownie.
775 - Wywołanie zostało zablokowane przez komputer zdalny.
776 - Połączenie nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ komputer docelowy wywołał funkcję Nie przeszkadzaj.
777 - Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ modem komputera zdalnego jest zepsuty.
778 - Nie można sprawdzić tożsamości serwera.
779 - Aby wybrać numer korzystając z tego połączenia, musisz skorzystać z karty inteligentnej.
780 - Próba wywołania nieprawidłowej funkcji dla tego połączenia.
781 - Próba szyfrowania nie powiodła się, ponieważ nie odnaleziono prawidłowego certyfikatu.